2024/25 נגיד מיועד ירון מטר (מועדון קישון)

נ"ל עולי רשטיק - יו"ר ועדת הכספים האזורית  

נ"ל אייבי ברכה - חבר ועדת הכספים האזורית  

נ"ל יחיאל שטרית - חבר ועדת הכספים האזורית